พรบ รถยนต์

เชื่อว่าหลายคนที่มีรถยนต์คงจะต้องคุ้นเคยกับ พรบ รถยนต์ เป็นอย่างแน่นอน

เนื่องจากทางภาครัฐบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ เพื่อประโยชน์ของผู้ขับขี่เองตามพระราชบัญญัติรถยนต์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แต่เชื่อหรือไม่ยังมีหลายคนที่ ซื้อ พรบ รถยนต์ เอาไว้แต่ไม่รู้ว่ามีไว้เพื่ออะไรซึ่ง บริษัทประกันรถยนต์ จะขอเล่าให้ฟังเองตั้งแต่ต้นจนจบ

พรบ รถยนต์ คืออะไร

พรบ รถยนต์ อยู่ในหมวดของประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่กฎหมายจราจรบังคับให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถทหารจะต้องทำ

พรบ ย่อมาจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เพื่อคุ้มครองผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคันจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเรื่องของ ค่ารักษาพยาบาล มีฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2535

มีหน้าที่คุ้มครองบุคคลที่เกิดอุบัติเหตุจากรถบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลเดินเท้า ที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิตหรือร่างกาย ที่เกิดจากรถบนท้องถนน

พรบ รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง

พรบ รถยนต์ ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกหรือผิด มีวงเงินที่สามารถเบิกได้ดังนี้

กรณียังไม่พิสูจน์ถูกผิด

 • บาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ต่อคน
 • ทุพพลภาพค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 35,000 บาท ต่อคน
 • กรณีบาดเจ็บและต่อมาทุพพลภาพ จะได้รับคนละไม่เกิน 65,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตได้รับค่าปลงศพจำนวน 35,000 บาทต่อคน
 • กรณีบาดเจ็บรักษาพยาบาลแล้วเสียชีวิตภายหลังจ่ายรวมไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน

กรณีพิสูจน์ว่าเป็นฝ่ายถูก

 • ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน
 • กรณีทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะเสียชีวิตจ่ายไม่เกิน 300,000 บาทต่อคน
 • เงินชดเชยกรณีผู้ป่วยใน 200บาทต่อวันระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน รวมทั้งหมดไม่เกิน 4,000 บาท

ในกรณีเกิดเหตุรถชนกัน 2 คันขึ้นไป ให้บริษัทประกันรับผิดชอบค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ภายในรถที่ทำประกันไว้ แต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกให้บริษัทร่วมกันจ่ายในจำนวนเท่ากัน

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเบิก พรบ รถยนต์

กรณีบาดเจ็บ

 • ใบเสร็จจากโรงพยาบาล
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ให้นำใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานของแพทย์ที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งทุพพลภาพ และบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนที่ได้รับแจ้งจากการประสบภัยจากรถ

กรณีเสียชีวิต

 • สำเนาใบมรณะ
 • สำเนาบันทึกประจำวันจากพนักงานสอบสวน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับเรื่องของ พรบ รถยนต์ เพื่อน ๆ จะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีข้อจำกัดวงเงินที่ไม่สูงมากนัก หากเราเกิดอุบัติเหตุใหญ่ ที่ยังมีค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เราไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่าง ค่าซ่อมรถยนต์ หรือทรัพย์สินภายนอกอื่น ๆ จากการเกิดอุบัติเหตุ

ดังนั้นถ้าหากกลัวว่า พรบ รถยนต์ อย่างเดียวจะไม่สามารถช่วยเหลือค่าเสียหายได้ทั้งหมดผมขอแนะนำให้ทำ ประกันภัยรถยนต์ ควบคู่กันไปด้วยไม่ว่าจะเป็น ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 2+ 3+ หรือ 3 ก็ดีช่วยให้อุ่นใจได้เยอะขึ้นบนท้องถนน